הצהרת משקיע כשיר

אני, החתום מטה, מצהיר כי התנאים הבאים נכונים לגביי

    הועתק