הצהרת משקיע כשיר

אני, החתום מטה, מצהיר כי התנאים הבאים נכונים לגביי

    הצהרתי זו ראייה כי מתקיימים בי תנאי הכשירות כפי שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק, וידועה ומובנת לי משמעות היותי "משקיע כשיר".

    הועתק