IRA – קרן פנסיה בניהול אישי בנדל”ן

מעתה ניתן להשתתף בהשקעות הנדל”ן של בוליגו בארה”ב במסלול IRA (קרן פנסיה בניהול אישי). לאור תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, והרפורמה במס בארה”ב, עלתה משמעותית האטרקטיביות של ההשקעה במסלול זה. לפרטים:

    המוצר מתאים למשקיעים כשירים בלבד
    הועתק